Ⓒ Arhiva NTO CG - Andrijevica
Ⓒ Arhiva NTO CG - Bar
Ⓒ Arhiva NTO CG - Berane
Ⓒ Arhiva NTO CG - Bijelo Polje
Ⓒ Arhiva NTO CG - Budva
Ⓒ Arhiva NTO CG - Cetinje
Ⓒ Arhiva NTO CG - Herceg Novi
Ⓒ Arhiva NTO CG - Kolašin
Ⓒ Arhiva NTO CG - Kotor
Ⓒ Arhiva NTO CG - Mojkovac
Ⓒ Arhiva NTO CG - Niikšić
Ⓒ Arhiva NTO CG - Plav
Ⓒ Arhiva NTO CG - Pljevlja
Ⓒ Arhiva NTO CG - Plužine
Ⓒ Arhiva NTO CG - Podgorica
Ⓒ Arhiva NTO CG - Rožaje
Ⓒ Arhiva NTO CG - Šavnik
Ⓒ Arhiva NTO CG - Tivat
Ⓒ Arhiva NTO CG - Ulcinj
Ⓒ Arhiva NTO CG - Žabljak
Planski dokumenti se evidentiraju u Registru planskih dokumenata u skladu sa članom 54a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14).
 
Centralni registar planskih dokumenata
 
Član 54a
Svi planski dokumenti evidentiraju se u Centralnom registru planskih dokumenata (u daljem tekstu: Registar). Registar vodi Ministarstvo.
Organ lokalne uprave dužan je da lokalne planske dokumente u digitalnoj formi dostavi Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana donošenja.
Bliži sadržaj i način vođenja Registra utvrđuje se propisom Ministarstva. Planski dokumenti evidentirani u Registru objavljuju se na sajtu Ministarstva.
 
Shodno tome, lokalne planske dokumente ministarstvu su u digitalnoj formi dostavili organi lokalne uprave.